Vattendom för reglering av sjösystemet Uttransjön

Information om vattendom för reglering av sjösystemet Uttransjön, Utterkalven och Kvarnsjön från 12 mars 1974.

Meddelande till advokat Stig Nordgrens klienter på Olof Håkanssons Advokatbyrå på Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm tel.  11 17 00 angående mål mot Tumba Bruk angående reglering av sjön Uttran mm.

Vattendomstolen har den 7 mars 1974 meddelat dom i målet. Brukets ansökan har bifallits och domen innehåller i huvudsak följande:

1

Reglering medgives mellan höjderna  +17.47 m och  + 16.97 m i Kvarnsjön

2

Vattenbortledning får ske med 60 l/s vid vattenstånd upp till + 17.20 m och med 100 l/s  vid vattenstånd därutöver.

3

Förhandstappning skall ske inför väntade flöden, så att dämningsgränsen om möjligt ej överskrides

4

Vattenståndsskala skall uppsättas i Kvarnsjön och avläsas en gång i vecka. Journal skall bevaras i 10 år

5

I östra delen av Uttran  skall en vattenståndsskala uppsättas och avläsas en gång i veckan  under ett år. Journalföring enligt ovan

6

Bortledd vattenmängd skall mätas och journalföras

7

Anspråk på ersättning  för oförutsedda skador skall anmälas inom 10 år från dagen för domen

Tillståndet innebär enligt domstolens bedömning en reglering inom den amplitud, som tillämpats under de senaste 40 – 50 åren.

Enligt min bedömning finnes icke anledning att överklaga domen. Därest jag icke senast den 19 ds. erhållit annat meddelande från eder tillåter jag mig  utgå ifrån att överklagande icke skall ske.

Ett ex av domen har jag översänt till civ.ing. Olav Imshaug, Åsvägen 7,  Uttran. Vidare finns handlingarna i målet tillgängliga hos aktföraren, planeringschefen Max Carlsten, Kommunalkontoret, Tumba

Önskas vidare upplysningar eller skulle ev. skadefrågor uppkomma framledes står jag givetvis till förfogande

Med vänlig hälsning

Stig Nordgren

Avskrivet av Karl-Rudolf Pettersson 2008-05-01