Stadgar

Dessa stadgar har reviderats april 1926, juni 1946, september 1966, september 1977, november 1980, mars 2010 och juni 2021.

§ 1

UTTRANS Fastighetsägareförening(UFF), stiftad den 8 maj 1917, har till uppgift att bevaka och tillvarataga föreningsmedlemmars intressen.

Föreningen ska verka för att området bibehåller och utvecklar sin karaktär avseende kultur, miljö, rekreation och ett ekologiskt hållbart villasamhälle. Här inbegripes att värna om natur och miljö i Uttrans närområden inklusive sjösystem samt grundvatten.

Föreningens verksamhetsområde är UTTRANS villasamhälle, som omfattar fastigheterna UTTRAN 1/1, Norrbyvret 1/1 och Sköndal 1/1.

Föreningens styrelse har sitt säte i UTTRANS villasamhälle.

§ 2

Rätt till inträde i föreningen tillkommer varje ägare av fastighet inom UTTRANS villasamhälle. Samma rätt tillkommer även annan person i egenskap av befullmäktigad ställföreträdare för ägare av sådan fastighet.

§ 3

Föreningens verksamhetsår gäller kalenderår fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 4

Medlem skall erlägga årsavgiften som bestämmes av årsmötet. Årsavgiften skall erläggas före den 30 april, detta gäller även årsavgiften, om styrelsen ej i avi eller annat sätt medgivit annat  sätt medgivit annan betalningstermin.

Ny medlem skall erlägga årsavgiften vid inträde i föreningen.

§ 5

Medlem, som inte inom föreskriven tid erlägger sin årsavgift eller i andra avseenden inte fullgör sina skyldigheter till föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.. Medlemskapet upphör omedelbart efter sådant beslut.

§ 6

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av sju (7) ordinarie ledamöter och tre (3) suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna skall minst fem (5) vara bosatta i UTTRANS villasamhälle.

Såväl ordinarie styrelseledamöter som suppleanter väljs av årsmötet.

Styrelsens ordförande, som även är föreningens ordförande, väljes av årsmötet för en tid av två (2)  år. Övriga ordinarie ledamöter väljes också för en tid av två (2) år med val av tre (3) ledamöter varje år. Suppleanterna väljes för en tid av ett (1) år.

Styrelsen utser inom sig vid konstituerande sammanträde erforderliga funktionärer.

Styrelsen sammanträder minst en (1) gång i kvartalet samt dessutom på kallelse av ordföranden, när denne finner det erforderligt, eller då annan styrelseledamot så fordrar.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll.

Styrelsen är beslutsför , då fyra (4) ledamöter är närvarande och om beslutet ense.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vilka lika röstetal gäller den mening , som ordföranden biträder.

§ 7

Styrelsen åligger:

 • att förvalta och ansvara för föreningens tillgångar,
 • att förbereda de ärenden, som skall behandlas av föreningen,
 • att besluta om tid och plats för föreningens sammanträden,
 • att verkställa av föreningen fattade beslut,
 • att avgiva skriftlig berättelse över det gångna verksamhetsåret och tillställa medlemmarna dessa fjorton (14) dagar före årsmötet,
 • att senast den 1 februari till föreningens revisorer överlämna räkenskaperna i avslutat skick jämte de övriga handlingar, som erfordras för revisionens verkställande,
 • att i övrigt verka för främjandet av föreningens ändamål,

§ 8

Revisorerna skall vara två (2) med en (1) suppleant. Samtliga väljes av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Den skriftliga revisionsberättelsen skall avlämnas till styrelsen senast två veckor före föreningsmötet (årsmötet).

Valkommittén består av två (2) personer med en (1) suppleant.

Samtliga väljes av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte.

§ 9

Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) skall hållas före den 31 mars på dag och plats som styrelsen bestämmer.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän, tillika valkontrollanter, för årsmötet.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
 4. Fastställande av föredragningslistan.
 5. Styrelsens berättelse över det gångna verksamhetsåret.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastställande av balansräkningen.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av ordförande i föreningen och styrelsen.
 10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 11. Val av revisorer och revisorsuppleant.
 12. Val av valkommitté och eventuella andra funktionärer.
 13. Framställningar av styrelsen, bland annat beträffande årsavgiften.
 14. Ärenden, som av föreningsmedlem senast den 15 januari skriftligen anmälts hos styrelsen.
 15. Övriga ärenden.

§ 10

Extra föreningssammanträde skall hållas, då styrelsen anser detta erforderligt eller då minst en tiondel  (1/10) av föreningens medlemmar inlämnat skriftlig framställning härom till styrelsen med angivande av eller de ärenden, varom överläggning påyrkas. I sistnämnda fall skall sammanträdet hållas inom en (1) månad efter det att framställningen kommit styrelsen tillhanda. Finner revisorerna under det löpande verksamhetsåret skäl till anmärkning mot styrelsen eller någon av dess ledamöter, äger de rätt till extra sammanträde, vid vilket beslutas vilka åtgärder, som skall vidtagas. Vid sådant sammanträde utses särskild ordförande och sekreterare. Vid extra sammanträde kan endast de i kallelsen upptagna ärendena förekomma till behandling.

§ 11

Kallelse till föreningssammanträde (årsmöte) skall utsändas tillsammans med verksamhetsberättelsen till samtliga medlemmar under den adress, som anmälts till styrelsen. Utdelningen skall ske minst fjorton (14) dagar före sammanträdet.

§ 12

Rösträtt vid föreningssammanträdet tillkommer medlem, som uppfyllt sina skyldigheter mot föreningen. Medlem äger rätt att genom skriftlig, av två personer bevittnad fullmakt, gällande ett visst föreningssammanträde, utöva rösträtt för en (1) annan medlem. Omröstning sker öppet. Vid val skall sluten omröstning tillämpas, om yrkande härom framställes. Vid öppen omröstning äger ordföranden utslagsröst. Vid val skiljer lotten.

§ 13

Ärenden som föreningsmedlem önskar få behandlade på årsmötet, skall i skriftlig form inlämnas till styrelsen senast den 15 januari.

Frågor, som väckes på årsmötet, kan upptagas till behandling, om föreningen lämnar sitt bifall därtill. Ett slutgiltigt avgörande i sådana frågor kan däremot inte träffas, förrän styrelsen efter vederbörlig prövning lämnat sitt yttrande.

§ 14

Ändring av dessa stadgar skall behandlas på årsmötet och i kallelsen till mötet skall uttryckligen anges, att sådan fråga föreligger för behandling.

För beslut om stadgeändring fordras, att två tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna är eniga härom.

§ 15

Tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem eller mellan föreningsmedlemmar inbördes beträffande föreningens angelägenheter får icke avgöras av domstol utan skall avgöras av skiljenämnd enligt gällande lag.

§ 16

Beslut om föreningens upplösning och om hur därvid skall förfaras med dess tillgångar, skall fattas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav ett årsmöte. Vid vardera sammanträdet skall minst två tredjedelar (2/3) av de närvarande medlemmarna vara eniga om beslutet.

Om föreningen upplöses, skall dess behållna tillgångar genom styrelsens försorg disponeras i enlighet med de beslut, som fattas vid de ovannämnda två sista sammanträdena.

UTTRAN i mars 2010