Kontrakt båtplats

Avtal om båtplats vid fastighetsägarföreningens båtbrygga i Utterkalven

Nedan ser du hur texten i båtplatskontraktet ser ut. Du kan också ladda hem kontraktet här. Kontrakt båtplats

Uttrans fastighetsägarförening upplåter båtplats nr till undertecknad abonnent. Båtplatsen disponeras tillsvidare enligt följande bestämmelser:

  1. Båtplatsabonnenten ska vara medlem i Uttrans fastighetsägareförening. Årsavgiften till föreningen och årsavgiften för båtplatsen skall erläggas före den 30 april och avser det kalenderår de betalas.
  2. Abonnenten ska utnyttja båtplatsen så att brygga och strandkant inte skadas.
  3. Båten ska vara förtöjd vid brygga och vid en båtboj på sådant sätt att intilliggande båtar inte skadas. Endast boj av sådant slag som godkänts av hamnkapten får användas.
  4. Båt och boj ska vara upptagna före den 1 november. Infrusna båtar och bojar får inte förekomma. Kostnader för borttagning av kvarglömd båt eller boj betalas av abonnenten.
  5. Föreningens båtuppläggningsplatser ska användas enligt hamnkaptenens anvisningar.
  6. Hastighetsbegränsningen i sjön Uttran får ej överträdas. För närvarande gäller 7 knop öster om en linje dragen i nord-sydlig riktning genom Ensta ös västra udde.
  7. Eventuella ytterligare bestämmelser från styrelsen ska följas.

Den abonnent som inte följer ovanstående bestämmelser förverkar sin rätt till båtplats

Avtalet är knutet till abonnenten på följande sätt:
Ny ägare till fastigheten kan få nytt avtal för båtplatsen, om den nye ägaren blir medlem i Uttrans fastighetsägareförening och betalar inträdesavgift inom tre månader efter tillträdet till fastigheten.

Detta avtal är upptecknat i två likalydande exemplar. Avtalet är giltigt om det är undertecknat av både styrelsens representant och av båtplatsabonnenten.